Freedom Is Our Birthright

Freedom Is Our Birthright | சுந்திரம் எங்கள் பிறப்புரிமை | ThaenMittai Stories

Freedom Is Our Birthright சுந்திரம் எங்கள் பிறப்புரிமை குமரி முதல் இமயம் வரை, ஒற்றை சொல் 140 கோடி மக்களையும் இணைக்கும் என்றால் அந்த ஒற்றை வார்த்தை ‘இந்தியா’ எனலாம். 'ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே' என்று இந்திய சுதந்திரத்தை கன…

Load More
That is All