நீங்கள் ஒரு சிறந்த தனித்துவமான மனிதராக எப்போதும் இருக்க வேண்டுமா ?

நீங்கள் ஒரு சிறந்த தனித்துவமான மனிதராக எப்போதும் இருக்க வேண்டுமா ?- ThaenMittai Stories

உங்களை சிறந்த மனிதனாக காட்டும் பழக்கவழக்கங்கள் ஒரு "சரியான" மனிதனாக இருக்க முயற்சிப்பது ஒரு போற்றத்தக்க குறிக்கோள், ஆனால் முழுமை என்பது அகநிலை மற்றும் அடைய முடியாதது என்பதை அங்கீகரிப்பது அவசியம். இருப்பினும், உங்களை ம…

Load More
That is All